કર્મચારી સભ્યો


શ્રી નીતિનભાઈ બી. શુક્લ

શ્રી નીતિનભાઈ બી. શુક્લ

ઇન્ચાર્જ ગ્રંથપાલ
કુ. રીપલ ઠક્કર

કુ. રીપલ ઠક્કર

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
શ્રી નટુભાઈ ભટ્ટી

શ્રી નટુભાઈ ભટ્ટી

પટ્ટાવાળા